Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
villingevand@villingevand.dk (Kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Forside Minimer

 

​VELKOMMEN TIL VILLINGEBÆK VANDVÆRKS HJEMMESIDE!


​AKTUELT:

8. april 2019: Detaljer til dagsorden for generalforsamling 2019:

ad 3: Bestyrelsens beretning ses her
ad 4: Revisionsprotokollatet ses her, Ledelsens regnskabserklæring ses her og Årsrapport 2018 ses her.
ad 5: Budget for 2020 ses her og Investeringsbudget 2019-2020 ses her.
ad 7: Formanden Torben F. Sørensen er på valg og villig til genvalg. Tage Bagger er på valg, men ønsker at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet og er derfor ikke villig til genvalg.

Vel mødt.
Forretningsudvalget


5. april 2019: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019:

Denne annonce vil blive indrykket i Ugeposten den 9. april og den 16. april 2019
14. marts 2019: Vandværket inviterer til åbent hus kl. 10 til 12 på:

Vandets Dag fredag d. 22. marts 2019

Ved du, at du bor på dit drikkevand? Drop pesticiderne i haven og pas på vores drikkevand. Vi kvitterer med gratis fliserenser og bi-venlige blomsterfrø.

På Vandets Dag, fredag d. 22. marts 2019, blæser vandværkerne i Gribskov Kommune til kamp mod pesticider, og opfordrer forbrugerne til at droppe pesticiderne i haven, og passe på vores alles grundvand og drikkevand. 

Gratis fliserenser og bi-venlige blomsterfrø

Fredag d. 22 marts 2019 uddeler vi kvit og frit en fliserenser og en pose bi-venlige blomsterfrø. Det sker på kommunens genbrugsstationer, og på visse vandværker. 

Du er velkommen til at aflevere dine pesticidrester på genbrugsstationerne - det er nemlig farligt affald. 

Besøg dit vandværk

Kom og se, hvordan grundvand bliver til drikkevand. Efter en simpel behandling, hvor grundvandet iltes og filtreres, sendes det ud til vandhanen som drikkevand. Få en snak om pesticider og, hvad du som forbruger kan gøre, for at passe på grundvandet. Få en fliserenser og en pose bi-venlige blomstrefrø med hjem.

Vandværket ligger på Pandehavevej 5. På vejen derhen kan du se den ene af vores tre boringer på Standkrogen nr. 4B og smage på råvandet som kommer op fra jordens dyb ca. 60 meter nede.
VELKOMMEN

16. december 2018: 
Årsaflæsning af alle vandmålere foretages ved radioaflæsning og gennemkørsel af forsyningsområdet i uge 1, 2019.

29. oktober 2018: VINTERFORANSTALTNINGER

Har du husket at frostsikre dit hus ?  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.

Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.
Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.


​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt. "Vandværket".16. september 2018: Ejerskifte-afregning.
Ved ejerskifte må ejeren selv sammen med evt. ejendomsmægler og advokat sørge for at udføre ejerskifte afregning. Det er herunder vigtigt at ejeren sørger for at meddele ejerskiftet til Vandværket og den nye ejers navn, helårs adresse, mobil nr. og e-mail adresse. 
Se i øvrigt gældende Takstblad her på hjemmesiden under faneblad "Vandværket"..


11.juni 2018: Referat af dagens ekstraordinære generalforsamling:

Ekstraordinær Generalforsamling, bekræftelse af vedtægtsændringer allerede vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. maj 2018.

Tilstede fuldtallig bestyrelse med 3 fuldmagter plus et ordinært medlem af vandværket, i alt 12 stemmer.

a)      ”Valg blandt medlemmerne af kritisk revisor og suppleant” iht § 7 udgår: Vedtaget enstemmigt .

b)      Valgperioden for suppleanten til det generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlem ændres til også at være to år: Vedtaget med 11 stemmer for og én imod.

De nye vedtægter træder i kraft 1. januar 2019 og ses under fane blad Vandværket > Vedtægter.20. maj 2018: Den ny Persondata forordning træder i kraft 25. maj 2018.

I den anledning har Villingebæk Vandværk udarbejdet en politik vedr. persondata beskyttelse baseret på foreningen Danske Vandværker's skabelon. Villingebæk Vandværk's politik findes her.

17. maj 2018: Ekstraordinær generalforsamling:

Denne annonce indrykkes i Ugeposten 22. maj 2018:


'

10. maj 2018: Så ligger de behørigt underskrevne og godkendte dokumenter vedr. Generalforsaming 2018 klar under fanebladet "Vandværket".

7. maj 2018: Resumé af gårsdagens generalforsamling:

Dagsorden iflg. indkaldelsen:

1. Valg af dirigent: Mogens Krabbe Nielsen.

2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne:

Efter det konstituerende bestyrelsesmøde kom den nye bestyrelse til at se ud som vist under fanebladet "Vandværket > Bestyrelse"

3. Bestyrelsens beretning: Godkendt med akklamation efter en spørgerunde.

4. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse: Godkendt med akklamation.

5.Budget for 2019 og Investeringsbudget forelægges til godkendelse: Godkendt med akklamation.

6. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag.

7.Valg til bestyrelsen af generalforsamlingsvalgte medlemmer og suppleanter: Tage Bagger og Torben F. Sørensen blev sidste år valgt for to år. Jim Saabye blev genvalgt som suppleant til Torben F. Sørensen.

8. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget, og skal så bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling.

9. Eventuelt: Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og forsamlingen for god ro og orden.


2. maj 2018: Vedlagte oversigt viser sammenhæng mellem en detaljeret traditionel resultatberegning for 2017 og budgetter for 2018 og 2019 samt Investerings- og Likviditetsbudget til og med 2020. Se den her. Oversigten udleveres på generalforsamlingen.

23. april 2018 kl. 12:30: Vi har netop modtaget denne glædelige meddelelse fra vores revisor: "Alle parter har nu underskrevet "2259 Årsregnskab mv. 2017".

22.april 2018 kl. 15:

Det underskrevne årsregnskab 2017 (på nær een pga sygdom) ligger her.

Budget 2019 ligger her.
Investerings- og likviditetsbudget ligger her.

20. april 2018: Det reviderede årsregnskab 2017 ligger her.
Årsrapporten cirkulerer pt på mail for at få den underskrevet af hele bestyrelsen med NemID.

6. april 2018: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018:

Denne annonce vil blive indrykket i Ugeposten den 10. april og den 17. april 201826. marts 2018: Renovering af ledningsnettet

Så indleder vi sidste fase af renoveringsprojektet med ledningsnettet efter påske på Strandkrogen og Pandehavevej. Efter planen vil det tage godt to måneder, så vi skulle derefter være helt færdige i god tid inden sommerferien.

Andelshaverne på de to veje vil blive direkte informeret med brev på e-mail.

Mvh
Villingebæk Vandværk

21. februar 2018:  Der er mere frost på vej iflg. DMI:  her

Har du husket at frostsikre dit hus ?  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.

Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

 

 


Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.


​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt. "Vandværket".13. februar 2018: Så er renovering af ledningsnettet på Solbakkevej ved at være afsluttet, og vores entreprenør FVA fortsætter nu på Dronningmølle Stationsvej. Beboerne er blevet adviserede om detaljerne på en e-mail eller i brevkassen.

15. december, 2017: Indberetning af måleraflæsning.

For de forbrugere (*), som stadig har en "gammel" vandmåler dvs en måler, som ikke er en Kamstrup radiomåler, er det nu tid selv at indberette måleraflæsningen. Der er tre muligheder:

 • her på hjemmesiden under Selvbetjening (hvilket er det nemmeste og det vi foretrækker)
 • eller ved at taste på telefon nr. 7026 4531
 • eller hvis ovennævnte muligheder ikke forligger, så send en SMS til 61 45 77 85 med målerstand i hele m3 (kun de sorte tal på måleren) og forsyningsadressen.

Husk at indberetningsmulighederne slutter 15. januar, 2018.

Aflæsning af Kamstrupmålere foretages af Vandværket ved at gennemkøre forsyningsområdet.

*) Det drejer sig om ca. 100 forbrugere ialt.


14. december 2017: Vi har netop modtaget resultaterne af vandanalyserne for vores 3 boringer. De er alle meget fine og der er ikke fundet spor af pesticider overhovedet herunder det meget omtalte Desphenyl-Chloridazon.

 27. november 2017: Til andelshavere i området omkring Solbakkevej (inkl. Maarevej og Månehøjen).

Arbejdet fortsætter sandsynligvis året ud med renovering af vandledningsnettet på Solbakkevej, hvilket kan medføre periodevis kortvarig lukning for vandet i tidsrummet kl 9 til 14 på arbejdsdage også for nogle, som allerede har fået installeret en ny måler og målerbrønd. Afbrydelser vil være af ca. 1 times varighed pr. gang. Spørg evt. entreprenørens folk i området.

Det vil være en god idé altid at have lidt vand i reserve til kaffebrygning m.m.

Ved genåbning kan der forekomme forbigående misfarvning og luftbobler i vandet. De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle husinstallationerne. Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.

 

Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.).


13. november 2017: Takstblad 2018 er hermed godkendt af Gribskov Kommune og ligger her og under "Vandværket/Takster".

22. SEPTEMBER 2017: Ang. analyse for desphenyl-chloridazon.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chloridazon, der er brugt i Danmark fra 1960’er af og er forbudt i 1996. Det blev benyttet som ukrudtsmiddel ifm dyrkning af roer, rødbeder og løg.

 • Vi har endnu ikke fået analyseret for dette stof,
 • men har aftalt med Dons Lab. at analysere for det ved næste ordinære prøve.
 • Risikoen for dette stof i vores vand anses for lav, da der så vidt vides ikke har været dyrket disse afgrøder i den omtalte periode i vores indvindingsområde, der fortrinsvis er under det fredede Rusland.

  9. august 2017: Om Målsætning, se under faneblad Vandværket---> Om vandværket.

  4. august 2017: Til andelshavere i området omkring Solbakkevej (inkl. Maarevej og Månehøjen).

  Vi har begyndt renovering af vandledningsnettet på Solbakkevej, hvilket kan medføre periodevis kortvarig lukning for vandet i tidsrummet kl 9 til 14 på arbejdsdage. Afbrydelser af ca. 1 times varighed pr. gang. Arbejdet vil stå på de næste par måneder så længe det vil tage at renovere  91 stik.

  Det vil være en god idé altid at have lidt vand i reserve til kaffebrygning m.m.

  Ved genåbning kan der forekomme forbigående misfarvning og luftbobler i vandet. De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle husinstallationerne. Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.

   

  Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.).  25. juli 2017 kl. 18: Så er der tryk på igen og vand til alle.

  25. juli 2017 kl. 16:45
  Der er i øjeblikket en fejl på vandværket, som bevirker at der ikke er noget vandtryk.

  Vi arbejder intenst på at udbedre det.

  26. juni 2017: Eftergivelse af vandafgift ved rørbrud på skjulte installationer.
  Ejeren bærer en selvrisiko på de første 300 m3, jfr. vejledningen til Ansøgningen (side 4) anført under fanen "Praktiske oplysninger"/dokumenter og vort Regulativ § 10.4. (fanebladet "Vandværket")

  Ang. refusion af vandafledningafgift se dette link til Gribvand: http://www.gribvand.dk/code/pages/subpage33.aspx


  2. juni 2017: Uregelmæssigheder i vandforsyningen omkring Villingerødvej efter pinse.

  På grund af fortsatte renoveringer af ledningsnettet kan der i området omkring Villingerødvej være lukket for vandet kortvarigt mellem kl 9 og kl. 14 på arbejdsdage i den kommende periode efter pinse.

  Vi beklager de gener, det måtte medføre.

  Med venlig hilsen

  Villingebæk Vandværk


  10. maj 2017: Resultatet af årets generalforsamling er nu lagt på hjemmesiden under "Vandværket", men kan også ses herunder:

  Godkendt Investeringsplan 2018.

  9. maj 2017: Resumé af gårsdagens generalforsamling:

  Dagsorden iflg. indkaldelsen:

  1. Valg af dirigent: Per Gjelten

  2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne:

  Efter det konstituerende bestyrelsesmøde kom den nye bestyrelse til at se sådan ud:

  Tage Bagger (formand) valgt med særlig indsigt,

  Torben F. Sørensen (medlem af forretningsudvallget (FU)), valgt af generalforsamlingen

  Jørgen Berthelsen (FU), Villingebæk Hage

  Kjell Nilsson, Fuglevangen

  Jørgen Brøndum, Dronningmølle Strandpark I-III

  Christian Albertsen, Dronningmølle

  Peter Buchardt, Dronningmølle Park

  Per Gjelten, Møllemarken

  3. Bestyrelsens beretning: Godkendt med akklamation efter en spørgerunde.

  4. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse: Godkendt med akklamation efter en spørgerunde.

  5.Budget for 2018 og Investeringsbudget forelægges til godkendelse: Godkendt med akklamation.

  6. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 19 stemmer mod 14 stemmer for Kjell Nilssons forslag.

  7.Valg til bestyrelsen af generalforsamlingsvalgte medlemmer og suppleanter: Torben F. Sørensen, Smedevej 12, blev valgt som efterfølger til Mogens Krabbe Nielsen. Jim Saabye blev genvalgt som suppleant.

  Tage Bagger blev med 21 stemmer for og 8 imod valgt som andelshaver med særlig indsigt.

  8. Valg blandt medlemmerne af kritisk revisor og suppleant: Frede Mølgaard, Birke alle 17 blev valgt til efterfølger for Flemming Precht, som ikke havde ønsket genvalg. Bestyrelsen fik tilsagn fra forsamlingen til på næste generalforsamling at søge at ændre vedtægterne, så denne funktion udgår. Formanden takkede Flemming Precht for hans mangeårige indsats som kritisk revisor.

  9. Eventuelt: Formanden takkede Mogens Krabbe Nielsen for hans værdifulde arbejdsindsats i FU.

  9. maj 2017: Særmelding til de berørte forbrugere:

  Vi havde i går aftes kl. ca. 20 midt i formandens beretning på den årlige generalforsamling en uventet kortvarig afbrydelse af vandforsyningen i området omkring Villingebæk Hage og Villingebæk Strandvej. Årsagen var en glemt og lukket ventil på forsyningsledningen i forsøget på at efterspore et rørbrud med forsyning af vand fra vores nabo Kildekrog. Vi beklager meget de ulemper det har måttet medføre.

  20. april 2017: Generalforsamling 2017.

  Den detaljerede indkaldelse kan ses her.

  16. april 2017: Generalforsamling 2017.

  ad pkt. 4 i dagsorden oplægges hermed det reviderede Årsregnskab 2016 behørigt underskrevet (digitalt med NemID) her.

  Revisionsprotokollat 2016 kan ses her.

  Ledelsens regnskabserklæring 2016 kan ses her.

   
  6. april 2017: Generalforsamling 2017. 
  Denne annonce indrykkes i Ugeposten 10. april og 18. april:

  13. januar 2017: Der er udkommet en ny udgave af vores Regulativ med en tilføjese til § 3.1,  se her.
  Tilføjelsen har følgende ordlyd:
  "Ejeren er til enhver tid forpligtet til at holde Vandværket skriftligt underrettet om ejendommens aktuelle andele vedr. bolig/fritidshus/lejligheder/ubebygget grund/erhverv i henhold til gældende takstblad således, at der er overensstemmelse med den årlige opkrævning af faste afgifter."

  8. november, 2016:
  Ang. Vinterforanstaltninger:
  • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

  • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
  • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
  • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

   

  Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

  Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.  Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.


  ​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt. "Vandværket".


   


  8. november 2016 (opdatering): På grund af fortsatte renoveringer af ledningsnettet kan der i området omkring Horneby Fælledvej, Strandparken samt Solbakkevej være lukket for vandet kortvarigt mellem kl 9 og kl. 14 på arbejdsdage i de kommende måneder så længe vejret tillader.

   


  29. august 2016: Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.
  11. marts, 2016: ang. Opkrævning af ekstraordinært ledningsbidrag:
  Som anført på dagsordenen ved indkaldelsen til generalforsamling 2015 (se opslag nedenfor fra 21. august, 2015) mangler Vandværket penge til at færdiggøre ledningsfornyelsen. Det blev derfor besluttet på generalforsamlingen 16. august, 2015 at opkræve kr. 1.000 + moms i årene 2016, 2017 og 2018 pr. andel. Jfr. referat fra generalforsamling og Takstblad 2016 her på hjemmesiden under overskriften "Vandværket".


  • Hjemmesiden har følgende indhold under hovedmenuen:
   Forside:
   - Aktuelt om driften
   - Indholdfortegnelse
   Vandværket:
   - Forsyningsområde med ledningsnet detaljer (tryk på "Om vandværket")
   - Historie
   - Vedtægter
   - Regulativ
   - Generalforsamling
   - Årsregnskab og budget
   - Takstblad
   - Bestyrelse
   Praktiske oplysninger:
   - Vandkvalitet
   - Seneste vandanalyser med link til GEUS/Jupiter
   - Dokumenter (f.eks. Prisen på vand)
   - div. links 
   Galleri:
   - Fotos
   Selvbetjening:
   - Indberetning af måleraflæsning
   - Flyttemeddelelse/Ejerskifte
   - Opdatering af mobil nr. og e-mail

    


  • Ang. Vinterforanstaltninger:

   Vejledningen i opslaget fra 17/11 viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

   Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.


   17. november, 2015:

   Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

  • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
  • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
  • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

  • 8. november, 2016

    Copyright Rambøll Danmark A/S